Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
26máj2020

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 19.5.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

Aktuality

28máj2020

Kompostéry

Žiadame občanov, ktorí ešte majú záujem o pridelenie kompostéra, aby prišli do 15. júna na obecný úrad podpísať zmluvu a preberací protokol, kompostér im bude následne privezený domov. Kompostér je možné prideliť rodinnému domu, ktorý je trvalo obývaný. Je možné prideliť kompostér … Pokračovať v čítaní

28máj2020

Úradné hodiny

Od pondelka 1.6.2020 obecný úrad bude fungovať v riadnom režime v riadnych úradných hodinách. Návštevy na obecnom úrade za budú naďalej uskutočňovať za dodržania protiepidemiologických opatrení – povinnosť mať zakryté ústa a nos, použiť dezinfekciu na ruky po vstupe do budovy. Je zakázané … Pokračovať v čítaní

22máj2020

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.5.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

19máj2020

Oznámenie

OZNÁMENIE Obec Horné Srnie v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej ako dotknutej obci bolo doručené oznámenie … Pokračovať v čítaní

12máj2020

Oznam o konaní zasadnutia OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2020 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.2.2020 Návrh VZN č. 2/2020 o … Pokračovať v čítaní

04máj2020

Upozornenie na návrh VZN

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19. mája 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a … Pokračovať v čítaní

21apr2020

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje výzvu na podporu PODNIKATEĽOV

Forma financovania: nenávratný grant Minimálna výška príspevku: 5 000 € Maximálna výška príspevku: 100 000 € Spolufinancovanie žiadateľa: minimálne 45% Oprávnený žiadateľ : mikro a malé podniky /do 49 zamestnancov/  osoby zapísané v obchodnom registri,  osoby, kt. nie … Pokračovať v čítaní

21apr2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

… číslo: OLP/3355/2020Bratislava 20.04.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len … Pokračovať v čítaní

19apr2020

Otváracie hodiny počas trvania koronakrízy – aktualizované 4.5.2020

Pri vstupe na obecný úrad je povinnosť mať na tvári rúško alebo použiť iné prekrytie úst a nosa. Použite rukavice alebo dezinfekciu rúk v chodbe obecného úradu. Odporúčame použiť vlastné pero na podpísanie dokumentov Otváracie hodiny na vybavovanie nevyhnutných a neodkladných záležitostí na … Pokračovať v čítaní

?