Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
19feb2020

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

OZNÁMENIE V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, … Pokračovať v čítaní

Aktuality

18feb2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2020 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2019 a 14.1.2020 2. Protest prokurátora … Pokračovať v čítaní

06feb2020

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍN

1 KS BOROVICA LESNÁ A 1 KS TUJA ZÁPADNÁ NA POZEMKU REGISTRA C-KN PARC. Č. 1194/13 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný … Pokračovať v čítaní

27jan2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

15jan2020

Upozornenie

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14.1.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy … Pokračovať v čítaní

15jan2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 14.1.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. … Pokračovať v čítaní

?