Obec Horné Srnie
ObecHorné Srnie

Základná legislatíva

Samospráva obce Horné Srnie funguje na základe viacerých zákonov. K najzákladnejším patria:

zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Srnie 2014 – 2020

Zásady odmeňovania 2017

Zásady podávania sťažností

Štatút obce celé znenie vo formáte …*.PDF

Štatút obce celé znenie vo formáte …*.DOC

Organizačny poriadok obce Horné Srnie

Do orgánov samosprávy obce sa volí na základe zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

Na plnenie úloh samosprávy obec vydáva pre svoje územie Všeobecne záväzné nariadenia – VZN.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia: orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy najmä:

vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

Samospráva

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:38

Slnko zapadá:18:40

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, nedeľa 25. 9. 2022
mierny dážď 16 °C 9 °C
pondelok 26. 9. slabý dážď 13/9 °C
utorok 27. 9. slabý dážď 14/7 °C
streda 28. 9. slabý dážď 15/5 °C