Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

„Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“ pre Cemmac a.s.

19aug2019Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej
bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky vo veci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
a upovedomenie o začatí konania k navrhovanej činnosti „Zvýšenie
kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“ pre
Cemmac a.s.

Obec v zmysle uvedených povinností oznamuje:
 do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť
počas úradných hodín na Obecnom úrade v Hornom Srní na 1.
poschodí v kancelárii sekretariátu, alebo na webovom sídle obce
www.hornesrnie.sk v sekcii Úradná tabuľa,
 verejnosť môže pripomienky zasielať do 10 pracovných dní od
zverejnenia tejto informácie (t.j. do 26.8.2019) na konajúci orgán – t.j.
na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
alebo na sekretariát Obecného úradu v Hornom Srní, Družstevná
430/1, 914 42 Horné Srnie.

?