Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku pre Slovak Telekom.

11sep2017

 

 

Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

 pozemok o výmere 26 m2 – pozemok KNC parc.č. 3240/2, odčlenený z parc.č. 3240, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1486 m2, v k.ú. Horné Srnie, zapísanom na LV č. 4726

Nájomcom bude Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prenájom časti pozemku na umiestnenie stožiara a telekomunikačnej techniky. Ide o predĺženie pôvodnej nájomnej zmluvy z roku 1998 na ďalších desať rokov.

Príloha: zverejnenie zámeru…..*.PDF

 

 

?