Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

25máj2017

V sobotu 3. júna 2017 bude pri obecnom dvore pri kultúrnom dome pristavený eko kontajner na zber nebezpečného odpadu z domácností. Pracovníci zmluvného vývozcu Marius Pedersen Trenčín budú prijímať tieto druhy nebezpečných odpadov: mazacie priemyselné oleje, tlačiarenské tonery, predmety znečistené nebezpečnými látkami ako plechovky od farieb, lakov, živíc, ďalej absorbenty, medzi ktoré patria filtračné materiály, handry a ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami.

V prípade iných nebezpečných chemických látok, napr. hotové postreky,  je potrebné nádobu s obsahovanou chemikáliou označiť štítkom alebo visačkou z pôvodného  obalu (krabičky, fľaše)  alebo jeho fotografiou, kde  bude dobre viditeľný názov prípravku a jeho chemické zloženie.

Odpad, ktorých pôvodcom sú fyzické osoby, budete môcť odovzdať v čase od 8. do 11. hodiny.

 

?