Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov, doručených na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

21dec2018

.

Dňa 12.12.2018 sa o 16.00hod. v zasadačke Obecného úradu v Hornom Srní uskutočnilo zasadnutie komisie v zložení:
Predseda: Jarmila Pavlačková, zástupkyňa starostu obce,
Členovia: Mgr. Janka Kubíčková, poslankyňa OZ,
Jozef Húserka, starosta obce,
Mgr. Mária Chovančíková, odborná referentka, členka sociálnej komisie pri OZ,
Ing. Silvia Kebísková, odborná referentka,
vymenovanej starostom obce v súlade s článkom 5 Súťažných podmienok k obchodnej verejnej súťaži schválených Obecným zastupiteľstvom v Hornom Srní uznesením č. 265 zo dňa 25.9.2018.
Obchodná verejná súťaž na odpredaj samostatnej jednoizbovej bytovej jednotky o podlahovej ploche 31,47 m-, nachádzajúca sa v bytovom dome súp. Č. 762 v Obci Horné Srnie, vedená na liste vlastníctva 2676, katastrálne územie Horné Srnie, vlastníctvo v 1/1-ine Obec Horné Srnie, vrátane prislúchajúceho podielu 31/744 na pozemkoch prislúchajúcich k
bytovému domu.
Minimálna požadovaná cena bola stanovená vo výške 15 000,- eur.

?