Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadnutie OZ

11júl2018

ZÁPISNICA
napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 28.6.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ing. Andrea Kebísková – ekonómka obce
PaedDr. Helena Kramáriková – riaditeľka ZŠ s MŠ V. Mitúcha
Ospravedlnení: Ing. Peter MIERNY, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, JUDr. Michal TURÁK

Starosta – privítal prítomných a otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.

Predložil návrh programu rokovania. Navrhol doplniť do programu tri body:
13. Prerokovanie žiadosti p. Galku o odpredaj pozemku
14. Prerokovanie ďalšieho postupu pri investičnej akcii športová hala
15. Vybudovanie nových autobusových zastávok v obci

…pokračovanie a celé znenie zápisnice vo formáte *.PDF

 

?