Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

05okt2017

Z Á P I S N I C A
napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného
dňa 26.9.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK, JUDr. Michal TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce

Starosta – privítal prítomných a otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania.
Papierniková – požiadala o doplnenie bodu: Prerokovanie problematiky zriadenia denného
stacionára v obci.
Starosta – navrhol zaradiť ako bod č. 14, ostatné body sa posunú.
Nikto nemal žiadne ďalšie návrhy na zmenu či doplnenie programu, starosta dal o takto
upravenom programe hlasovať.

……..celé znenie zápisnice stiahni TU vo formáte *.PDF

 

?