Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

12feb2018

Z Á P I S N I C A
napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.2.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter
MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK,
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnení: Jarmila PAVLAČKOVÁ, JUDr. Michal TURÁK

…celé znenie zápisnice stiahni TU vo formáte *.PDF

 

?