Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

15dec2017

Z Á P I S N I C A  napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného
dňa 12.12.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
P r í t o m n í :
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter
MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK (prišiel 18.10 hod.), Magdaléna PAPIERNIKOVÁ (prišla
18.20 hod.), Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK, JUDr. Michal TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ing. Andrea Kebísková – ekonómka obce

Starosta – privítal prítomných a otvoril plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, takže OZ je uznášaniaschopné.
Predložil návrh programu rokovania. Požiadal o doplnenie dvoch bodov programu – ako
bod č. 12 doplniť Schválenie Komunitného plánu obce Horné Srnie a ako bod č. 13 Súhlasné
stanovisko k zmene druhu pozemkov pre Jednotu bývalých urbárnikov obce Horné Srnie,
ostatné body by sa posunuli.
Nikto nemal žiadne ďalšie návrhy na zmenu či doplnenie programu, starosta dal o takto
upravenom programe hlasovať.

 

...celé znenie zápisnice STIAHNI vo formáte *PDF

 

?