Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

02máj2018

ZÁPISNICA
napísaná z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.3.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce
Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK
Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka obce
Ospravedlnený: JUDr. Michal Turák

celé znenie zápisnice vo formáte *.PDF

?