Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Výzva na predloženie ponúk

07júl2017

Obec Horné Srnie, so sídlom OcÚ Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako verejný obstarávateľ
podľa §7 ods. 1 písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“), Vás vyzýva na
predloženie ponuky v procese zadávania zákazky na výber zhotoviteľa stavebných prác pre projekt
„Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – časť stavba “.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov : Obec Horné Srnie
Sídlo: OcÚ Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
Štatutárny zástupca: Jozef Húserka, starosta obce

2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :
Public tenders, s.r.o.
IČO: 47397021
Sídlo: Sibírska 2, 080 01 Prešov
zastúpená: Public tenders, s.r.o. – štatutár
kontakt: 0911 976 973
e-mail: rasto.tapsak@gmail.com

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy

4. Predmet obstarávania: Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – časť
stavba

5. Stručný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) : Projekt rieši rekonštrukciu spevnenej
plochy a nové oplotenie areálu vrátane vybudovania prístrešku pre techniku na manipuláciu s BRO
odpadom. Projektová dokumentácia rieši navrhované objekty:
· SO – Spevnená plocha a oplotenie : spevnená plocha kryt betónový 360,50m2, odvodnenie
splachových vôd, vsakovacia jama, oplotenie areálu dl. 72,30m
· SO Prístrešok pre komunálnu techniku BRO – Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria štyri oceľové ramy,
ktorých stojky tvoria ekonomické profily HEA 140. Na stojky sú navarene tiež profily HEA 140. Nosný
systém pre zastrešenie tvoria profily IPE120.
Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu podľa výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie,
ktoré sú prílohou č.1 k tejto výzve.
………………………………………………….celé znenie výzvy stiahni vo formáte *.PDF TU …Výzva na predloženie ponúk_HS

Prílohy:
Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky…*.doc

Výkaz výmer:  
Výzva na predloženie ponúk_HS Vykaz výmer Prístrešok  +  plocha: komprivoaná vo formáte …*.WinRAR

Dokumentácia
Výkresová dokumentácia … komprimovaná vo formáte *.7z

 

 

?