Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Upozornenie pred schvaľovaním VZN

19jan2018

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. februára 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať

 

 

         Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  musí návrh VZN, návrh rozpočtu obce a záverečného účtu obce visieť na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť lehota, počas ktorej môžete uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Tieto pripomienky môžete predkladať do 31.1.2018 na obecnom úrade.

 

 

 

?