Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

UPOZORNENIE NA ZMENU PRI POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

21dec2018Upozorňujeme na zmeny v používaní pyrotechnických výrobkov, ktoré nastali novelou zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2018.

         V zmysle tejto novely je povolené používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 iba v období od 31. decembra príslušného roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka – to znamená iba dva dni v kalendárnom roku.

         Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

         Žiadosť musí byť podaná najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať:

  1. meno, priezisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu
  2. názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
  3. v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby pri fyzickej osobe (prípadne názov a sídlo pri právnickej osobe)
  4. dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov,
  5. kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

Obec vydá súhlas alebo žiadosť zamietne.

Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 oprávňuje žiadateľa:

  1. na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,
  2. predajcu definovaného v § 52 ods. 9 zákona na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.

Inak predajca môže pyrotechniku kategórie F2 a F3 spotrebiteľovi predávať iba v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.

Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) zábavná pyrotechnika

1. kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov (do tejto kategórie patria rôzne motýle, bzučiaky, píšťalky, fontánky a prskavky, z ktorých sa niektoré môžu používať aj v interiéroch. Patria sem aj výrobky, ktoré sa zaraďujú medzi detskú pyrotechniku. Sú určené neplnoletým a mladším ako 15 rokov, avšak vždy by sa mali zapaľovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby),

2. kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch (do tejto kategórie sa zaraďujú tie produkty, ktoré je možné predávať len zákazníkom od 18 rokov. Ide napr. o rímske sviece, fontány s väčším rozptylom či niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov – jednoducho všetky výrobky s tzv. hvízdavou náplňou, ktoré sa nesmú používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl),

3. kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie ( do tejto kategórie sa zaraďujú také druhy zábavnej pyrotechniky, ktoré sa predávajú osobám starším ako 21 rokov. Zaraďujú sa sem rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo a ktoré sú určené len na používanie na veľkých otvorených priestranstvách),

4. kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie (patria sem bežne nepredajné typy, ktoré môžu obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou a ktoré sa preukážu príslušným preukazom).

b) scénická pyrotechnika

1. kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,

2. kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby,

c) iné pyrotechnické výrobky

1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,

2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.

?