Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

„Rozšírenie počtu druhov používaných alternatívnych palív…“ pre Cemmac a.s.

04sep2017

Oznámenie

         Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania k navrhovanej činnosti „Rozšírenie počtu druhov používaných alternatívnych palív a zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných odpadov – zmena integrovaného povolenia“ pre Cemmac a.s.

Obec v zmysle uvedených povinností oznamuje:

V Hornom Srní dňa 4.9.2017

 

 

?