Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

22jan2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2019 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 7.12.2018
  2. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie
  3. Správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2018
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
  5. Informácia o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku kontrole
    efektívnosti a účinnosti triedeného zberu KO v obci Horné Srnie vykonanej ajvyšším kontrolným úradom SR
  6. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a.s. o kúpu pozemku a zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov
  7. Diskusia
  8. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné.

?