Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

12jún2018

Obecný úrad v Hornom Srní 
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, 
ktoré sa uskutoční
dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Poďakovanie pri príležitosti ukončenia výkonu funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ V. Mitúcha
 2. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 24.4.2018
 3. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko hlavného kontrolóra, stanovisko audítora
 4. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2018
 5. Návrh VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Horné Srnie
 6. Návrh VZN č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Horné Srnie
 7. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní
 8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horné Srnie 2017-2022
 9. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 11. Schválenie počtu poslancov OZ na nasledujúce volebné obdobie
 12. Schválenie rozsahu úväzku pre starostu na nasledujúce volebné obdobie
 13. Diskusia
 14. Záver

Návrh na uznesenie

Zasadnutia OZ sú verejné.

 

 

?