Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na riadne zasadanie OZ

29okt2018

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2018 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.9.2018
  2. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2018
  3. Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021 + stanovisko hlavnej kontrolórky
  4. Schválenie odpredaja časti nehnuteľnosti – rodinný dom č. 458 pre pani Annu Zmekovú
  5. Schválenie odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre pána Silvestra Papiernika
  6. Zriadenie kapitálového fondu v RVSVV s.r.o. a príspevok do kapitálového fondu
  7. Diskusia
  8. Záver
    Zasadnutia OZ sú verejné.

?