Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVINY

06dec2018

    

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie akopríslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správnehokonania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochranyprírody a krajiny chránené zákonom.

     Žiadateľ Ján Prosňanský dňa  26.11.2018 predložil písomnú žiadosť (č. k. 4625/2018)  o výrub dreviny – 1 ks smrek pichľavý, obvod kmeňa vo výške 130 cm je 70 cm. Drevina rastie v zastavanom území obce na pozemku parc. KN–C č. 1634/2, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie,  k. ú. Horné Srnie, vedený na liste vlastníctva č. 4697, ktorého majiteľom je žiadateľ.  

     Žiadosť odôvodnil: Strom je chorý – suchý, padajú konáre na verejnú komunikáciu.

     Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. Za účelom objasnenia veci podľa  § 21 a § 38 správneho poriadku  bolo nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2018 o 9.00 hod. so stretnutím pozvaných pred rodinným domom na ulici Železničná 128/2, Horné Srnie.

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42  Horné Srnie.  alebo elektronicky na e-mail: urad@hornesrnie.sk v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejnené dňa: 5.12.2018
Kontakt : Ing.Silvia Kebísková
e-mail:silvia.kebiskova@hornesrnie.sk
č. t.:  032 6588 281

?