Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam – povinnost‘ registrácie a identifikácie chovu ošípaných

29nov2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje,

že bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, t.j. všetky chovy ošípaných aj tie, ktoré chovajú jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované.

Držiteľ, chovateľ je povinný zaregistrovať farmu v Centralnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín, na tlačive Registrácia chovu ( vzor je uvedený v prílohe č. 3 Vyhlášky č. 17/2012 o identifikácii a registrácii ošípaných) alebo osobne si ho vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín. Na základe tohto tlačiva potvrdeného RVPS Trenčín Centrálna evidencia hospodárských zvierat Žilina pridelí každému žiadateľovi registračné číslo chovu.

Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní bude RVPS Trenčín postupovať v zmysle § 48 ods. 3 písm. a) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení na základe ktorého môže byť uložená pokuta od 100 do 400 eur.

Súvisiaci obrázok
?