Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

17apr2018

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 24. apríla 2018 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:
1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 6.2. a 26.3.2018
2. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku – bytu – osobitný zreteľ
3. Schválenie nehnuteľného majetku obce za prebytočný – spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome súp.č. 458 a pozemkoch parc.č. 630 a 631
4. Schválenie účasti na projekte Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo
5. Upozornenie prokurátora
6. Závery z komisie výstavby
7. Informácia o vzdaní sa členstva v komisii verejného poriadku a životného prostredia
8. Diskusia
9. Záver

 

Návrh na uznesenie vo formáte *.PDF
Zasadnutia OZ sú verejné.

?