Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

05feb2018

Obecný úrad v Hornom Srní
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia

Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní,

ktoré sa uskutoční dňa 6. februára 2018 (utorok) o 18.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 12.12.2017
  2. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Srnie
  3. Obchodná verejná súťaž na odpredaj bytu Za kostolom 762/1
  4. Výpožička nebytových priestorov v KD – Hornosrnianska dychovka
  5. Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku pre Jednotu bývalých urbárnikov obce Horné Srnie
  6. Diskusia
  7. Záver

Návrh uznesení…*.PDF

Zasadnutia OZ sú verejné.

 

?