Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o konaní ustanovujúceho zasadnutia OZ

30nov2018

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie ustanovujúceho zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré zvolal starosta obce v zmysle § 12 ods. 1 zák. č.369/1990 Zb.dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  1.1. Otvorenie zasadnutia – starosta obce
  1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  1.3. Informácia predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu – predsedníčka MVK Mgr. Eva Šedivá
  1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie – predsedníčka mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií, určenie náplne ich práce
 7. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
 8. Zriadenie komisie pre sťažnosti
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia OZ
 10. Určenie členov Rady školy ZŠ s MŠ V. Mitúcha za zriaďovateľa
 11. Určenie sobášiaceho poslanca
 12. Určenie platu starostu obce
 13. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2019
 14. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné.

?