Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Starosta obce

 

 

Jozef Húserka

914 42 Horné Srnie
tel.č. 032/6588203
mob:00421 911 313 887

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starosta:

 zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a  podpisuje ich uznesenia,

  1. vykonáva obecnú správu,
  2. zastupuje obec vo vzťahu k  štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  3. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu…

 

?