Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Plán zasadnutí OZ na rok 2017

PLÁN ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ
NA ROK 2018

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní bude zasadať v nasledujúcich termínoch:
6. februára 2018
24. apríla 2018
26. júna 2018
25. septembra 2018
27. novembra 2018

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva.Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.

Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 12.12.2017 uznesením č.227

?