Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Obchodná verejná súťaž

27sep2018


podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
vyhlásená na základe § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj samostatnej bytovej jednotky vo vlastníctve obce Horné Srnie:


Predaj nehnuteľnosti :
samostatná 1-izbová bytová jednotka – byt č. 11 – o podlahovej ploche 31,47 m², nachádzajúca sa na prvom poschodí bytového domu súp. č. 762 v Obci Horné Srnie, vedená na liste vlastníctva 2676, katastrálne územie Horné Srnie, vlastníctvo v 1/1-ine Obec Horné Srnie, vrátane prislúchajúceho podielu 31/744 na pozemkoch prislúchajúcich k bytovému domu.

?