Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Majetkové prevody

——————————————————————————

1 . Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie
Katastrálne územie Horné Srnie
Predmet prevodu:   pozemok p.č. 686/3 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 72 m2
Dátum prevodu:     27.8.2015
Nadobúdateľ:          Ľubomír Kebísek a manž. Mária Kebísková, Pod Orešovcom 779/25,  Horné Srnie
Právny titul:             kúpna zmluva

——————————————————————————

2 . Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie
Katastrálne územie Horné Srnie
Predmet prevodu:   byt č. 1 v bytovom dome  na ulici Čerňavská 23 v obci Horné Srnie, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 na pozemku pod bytovým domom – parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné číslo 1635/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 720 m2.
Dátum prevodu:     31.12.2015
Nadobúdateľ:          Roman Švec, Jilemnického 23/10, 018 51  Nová Dubnica
Právny titul:             kúpna zmluva

 

3 . Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie
Katastrálne územie Horné Srnie
Predmet prevodu:   pozemok p.č. 1897/2 – zastavané plochy a nádvoria, výmera 2 m2
Dátum prevodu:     19.4.2016
Nadobúdateľ:          Pavol Kebísek a manž.  Anna Kebísková, rod. Patková, Záhumenská 629/46,  Horné Srnie
Právny titul:             kúpna zmluva

 

4 . Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie
Katastrálne územie Horné Srnie
Predmet prevodu:   pozemok p.č. 4493/2 – vodná plocha , výmera 581 m2
Dátum prevodu:     25.4.2016
Nadobúdateľ:          Anna Dobrotková, rod. Trokanová,  Lesnícka 70/13, 914 42  Horné Srnie
Právny titul:             kúpna zmluva

 

?