Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Majetkové prevody

 

——————————————————————————

Informácia podľa § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodno prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

1 . Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie

Katastrálne územie Horné Srnie

Predmet prevodu:   byt č. 16 v bytovom dome č. 762/1 vrátane spoluvlastníckeho podielu 31/744 na spoločných častiach domu a na pozemku s parc.č. 1191/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 492 m2, na pozemku č. 1193 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2

Dátum prevodu:      4.6.2018   

Nadobúdateľ:          Katarína Kebísková, rod. Kebísková, Mostíková 619/52, Horné Srnie

Právny titul:             kúpna zmluva

 

  1. Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie

Katastrálne územie Horné Srnie

Predmet prevodu:   pozemok registra C KN parc.č. 833/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 242 m2 

Dátum prevodu:      14.1.2019   

Nadobúdateľ:          Silvester Papiernik, Súhradská 377/12, Horné Srnie 

Právny titul:             kúpna zmluva

 

  1. Prevod nehnuteľného majetku Obce Horné Srnie

Katastrálne územie Horné Srnie

Predmet prevodu:   byt č. 11 v bytovom dome č. 762/1 na pozemku registra C KN 1193 vrátane spoluvlastníckeho podielu 31/744 na spoločných častiach domu a na pozemku s parc.č. 1191/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 492 m2, na pozemku č. 1193 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 378 m2

Dátum prevodu:      30.1.2019    

Nadobúdateľ:          Boris Císar, Cementárska 134/3, Horné Srnie 

Právny titul:             kúpna zmluva

 

?