Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

12jan2019

Informáci e pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z vyhodnotenia návrhov, doručených na základe vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

21dec2018

. Dňa 12.12.2018 sa o 16.00hod. v zasadačke Obecného úradu v Hornom Srní uskutočnilo zasadnutie komisie v zložení:Predseda: Jarmila Pavlačková, zástupkyňa starostu obce, Členovia: Mgr. Janka Kubíčková, poslankyňa OZ, Jozef Húserka, starosta obce, Mgr. Mária Chovančíková, odborná referentka, členka sociálnej … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE NA ZMENU PRI POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

21dec2018

Upozorňujeme na zmeny v používaní pyrotechnických výrobkov, ktoré nastali novelou zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2018.          V zmysle tejto novely je povolené používať pyrotechnické výrobky … Pokračovať v čítaní

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVINY

06dec2018

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie akopríslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správnehokonania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté … Pokračovať v čítaní

Oznam – povinnost‘ registrácie a identifikácie chovu ošípaných

29nov2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, t.j. všetky chovy ošípaných aj tie, ktoré chovajú jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Držiteľ, chovateľ je … Pokračovať v čítaní

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

09nov2018

Informácie o spracúvaní OÚ pri voľbách

09nov2018

Informačná povinnosť obce v súvislosti s voľbami do samosprávy obce. Informácia pre:

Oznámenie o začatí správnych konaní vo veci výrubu drevín.

24okt2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

22okt2018

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného…pdf

Upozornenie na návrh rozpočtu

22okt2018

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. novembra 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať • Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021–  Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021-textová časť…Návrh…PDF–  Programový rozpočet … Pokračovať v čítaní

?