Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Ponuka na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

09nov2018

Informácie o spracúvaní OÚ pri voľbách

09nov2018

Informačná povinnosť obce v súvislosti s voľbami do samosprávy obce. Informácia pre:

Oznámenie o začatí správnych konaní vo veci výrubu drevín.

24okt2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

22okt2018

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného…pdf

Upozornenie na návrh rozpočtu

22okt2018

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. novembra 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať • Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021–  Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021-textová časť…Návrh…PDF–  Programový rozpočet … Pokračovať v čítaní

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní

17sep2018

Výzvy na verejné obstarávanie

28aug2018

Názov zákazky: Rekonštrukcia komunikácií v obci Horné Srnie…*PDF Názov zákazky: Vybudovanie hniezd separovaného zberu v Hornom Srní…*.PDF Názov zákazky: Zateplenie a hydroizolácia strechy na Obecnom úrade v Hornom Srní…*.PDF

Zverejnenie zámeru prevodu prebytočného nehnuteľného majetku

09apr2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

03apr2018

    Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 5 zákona … Pokračovať v čítaní

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ lokalita „Pod Vŕškom“

13mar2018

  …vyhláška vo formáte *.PDF

?