Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v lokalite „pod Vŕškom“

20okt2017

  ( verzia PDF sa zobrazí po kliknutí na jeden z obrázkov )  

Oznámenie o začatí správneho konania

18okt2017

 

Oznámenie o začatí správneho konania

11okt2017

  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny –   1 ks orech kráľovský na pozemku registra C-KN parc. č. 1220/1        Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

02okt2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Horné Srnie Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku pre Slovak Telekom.

11sep2017

    Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  pozemok … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE!!! na schvaľovanie VZN

11sep2017

Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Horné Srnie…*.PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné … Pokračovať v čítaní

„Rozšírenie počtu druhov používaných alternatívnych palív…“ pre Cemmac a.s.

04sep2017

Oznámenie          Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci oznámenia … Pokračovať v čítaní

Rozhodnutie pozemkového úradu vo veci povolenia pozemkových úprav „časť pod Vŕškom“

03aug2017

Pre celé zobrazenie rozhodnutia klikni na obrázok, alebo na tento link… *.PDF

Výzva na predloženie ponúk

07júl2017

Obec Horné Srnie, so sídlom OcÚ Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

28jún2017

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.6.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja … Pokračovať v čítaní

?