Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Úradná tabuľa obce

Rozhodnutie – povolenie pozemkových úprav

15dec2017

  celé rozhodnutie stiahni vo formáte *.PDF

Upozornenie na schválené VZN

13dec2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12.12.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Horné Srnie…PDF Všeobecne … Pokračovať v čítaní

Upozornenie k schvaľovaniu

28nov2017

Upozornenie!!! Vážení občania,  dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12. decembra 2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať … dokumenty sú sprístupnené vo formáte *.PDF Rozpočet obce na roky 2018-2020 – Programová štruktúra – Programový rozpočet … Pokračovať v čítaní

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v lokalite „pod Vŕškom“

20okt2017

  ( verzia PDF sa zobrazí po kliknutí na jeden z obrázkov )  

Oznámenie o začatí správneho konania

18okt2017

 

Oznámenie o začatí správneho konania

11okt2017

  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny –   1 ks orech kráľovský na pozemku registra C-KN parc. č. 1220/1        Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

02okt2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Horné Srnie Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru na prenájom pozemku pre Slovak Telekom.

11sep2017

    Obec Horné Srnie v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať obecný nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:  pozemok … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE!!! na schvaľovanie VZN

11sep2017

Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.9.2017 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2017 o organizácii miestneho referenda v obci Horné Srnie…*.PDF Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné … Pokračovať v čítaní

„Rozšírenie počtu druhov používaných alternatívnych palív…“ pre Cemmac a.s.

04sep2017

Oznámenie          Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci oznámenia … Pokračovať v čítaní

?