Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Upozornenie na schválené VZN

30jan2019

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

30jan2019

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 29.1.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 1194/1

25jan2019

. Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín na pozemku registra C-KN PARC. Č. 2433

25jan2019

– Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých … Pokračovať v čítaní

Pozvánka na zasadnutie OZ

22jan2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 29. januára 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 7.12.2018 Návrh VZN č. … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy …

14jan2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29. januára 2019 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

12jan2019

Informáci e pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska … Pokračovať v čítaní

UPOZORNENIE NA ZMENU PRI POUŽÍVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

21dec2018

Upozorňujeme na zmeny v používaní pyrotechnických výrobkov, ktoré nastali novelou zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2018.          V zmysle tejto novely je povolené používať pyrotechnické výrobky … Pokračovať v čítaní

Šťastné a veselé VIANOCE

17dec2018

Lipovec december 2018

14dec2018
?