Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Oznámenie o vstupe na pozemok – verejná vyhláška

12feb2018

…celé znenie vo formáte *.PDF

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

12feb2018

Z Á P I S N I C A napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.2.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – … Pokračovať v čítaní

Obchodná verejná súťaž

12feb2018

Predaj nehnuteľnosti : samostatná 1-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 31,47 m², nachádzajúca sa na prvom poschodí bytového domu súp. č. 762 v Obci Horné Srnie, vedená na liste vlastníctva 2676, katastrálne územie Horné Srnie, vlastníctvo v 1/1-ine Obec Horné Srnie, … Pokračovať v čítaní

Upozornenie o schválenom VZN

08feb2018

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6.2.2018 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   VZN obce Horné Srnie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských … Pokračovať v čítaní

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

05feb2018

Obecný úrad v Hornom Srní oznamuje konanie plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, ktoré sa uskutoční dňa 6. februára 2018 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 12.12.2017 Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie … Pokračovať v čítaní

Upozornenie pred schvaľovaním VZN

19jan2018

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. februára 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška – Lesy SR

18jan2018

Cemmac – výsledok emisného merania

18jan2018

Výsledky stiahni vo formáte*.PDF    

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

05jan2018

Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód projektu: 310011B068 Zmluvná výška NFP: 374 611,70 … Pokračovať v čítaní

Šťastné a veselé VIANOCE

19dec2017

   

?