Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

21jún2017

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2017 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:
1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 25.4.2017
2. Záverečný účet obce za rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra, stanovisko audítora
3. Návrh VZN č. 5/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Horné Srnie
4. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2017
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
6. Schválenie prenájmu nebytových priestorov na zdravotnom stredisku – detská
ambulancia
7. Schválenie účasti na projekte Nákup kompostérov na zefektívnenie a uľahčenie zberu
BRO v obci Horné Srnie
8. Schválenie zabezpečenia projektu Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho
odpadu v obci Horné Srnie formou blankozmenky
9. Upozornenie občanov na stav potoka
10. Podnet k súhlasnému stanovisku obce k čiernej stavbe
11. Diskusia
12. Záver

 

Návrh uznesení…*.PDF

Zasadnutia OZ sú verejné.

?