návrat na hlavnú stránku
Hlavné menu
Hlavná stránka
Stiahnite si...
Ankety
Fotogalérie...

Rozšírené vyhľadávanie

Obec
História
Súčasnosť
Kultúra
Školstvo
Šport
Zem. poloha, mapa
Symboly obce

Samospráva :
 - Základná legislatíva
 - Starosta obce

 Obecné zastupiteľstvo :
    - Úvod
    - Zasadnutia
    - Uznesenia
  - Obecná rada
  - Komisie
  - Obecný úrad
- smernice
  - Kontakty

Infoservis
mínus Faktury, zmluvy
mínus História
mínus Informácie
mínus Kultúra
mínus Nariadenia
mínus Oznamy
mínus Projekty z eurofondov
mínus Rozpočet
mínus Samospráva
mínus Sféra duchovná
mínus Školstvo
mínus Šport

Kalendár
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vyhľadať


Infoservis - Informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

1. Osobne
- na sekretariáte Obecného úradu v Hornom Srní (Ing. Kebísková S)
Obecný úrad
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
- v čase úradných hodín

2. Telefonicky, faxom
- na čísle 032/6588281

3. Písomne
- poštou alebo osobne na sekretariáte obecného úradu

4. Elektronickou poštou
- na e-mailovej adrese: urad@hornesrnie.sk

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Obecného úradu v Hornom Srní.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
Obecný úrad každé podanie, ktoré prijme (písomne alebo ústne), zaeviduje, preskúma z hľadiska jeho obsahu a až potom rozhodne o ďalšom postupe.

  • • Žiadosť o sprístupnenie informácií obec vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od jej podania žiadateľom a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme môže zo závažných dôvodov starosta obce. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľov bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
  • V prípade vybavovania žiadosti pri prenesenom výkone štátnej správy obecný úrad vyrubí žiadateľovi alebo navrhovateľovi správny poplatok, ak tak ustanovuje zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
  • V správnom konaní konajú zamestnanci obecného úradu a rozhodnutie vydáva starosta obce.
  • • Vzory niektorých žiadostí si môžete stiahnuť v sekcii ,,Stiahnite si - Tlačivá,,

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec Horné Srnie koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci Horné Srnie

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
  • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
  • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na sekretariáte Obecného úradu v Hornom Srní na 1. poschodí.

Prílohy:

    Bolo zobrazených 3 (z 3 nájdených) článkov.    


Vyzva k verejnej súťaži
(Ocú Horné Srnie, Informácie, 18.03.2009)
Obec Horné Srnie vyhlasuje verejnú súťaž k výberovemu konaniu pre projekt: Rekonštrukcia zastrešenia a zateplenia pavilónov "F" a "G" materskej škôlky Horné Srnie Projekt pozostáva z nasledovných častí: SO 01 A1 - Rekonštrukcia pavilónu "F" SO 02 A3 - Rekonštrukcia pavilónu "G"

570. Výročie obce.
(Ocú Horné Srnie, Informácie, 14.01.2009)
1439 - 2009 - 570. Výročie obce

Územné plány obce


Územný plán obce (5Mb)


Štatistika návštev
Celkom1194979
Jún7885
Dnes32
Online2

  Expozícia ľudovej kultúry


Expozícia ľudovej kultúry v Hornom Srní

Odkazy

Folklórny súbor Srňan

stránky folklórneho súboru Srňan

117. skautský zbor

stránky 117. zboru sv. Františka z Assisi.

Ženský spevácky zbor SRŇAN

stránky Ženského speváckeho zboru SRŇAN.

FITNESS centrum Horné Srnie

stránka FITNESS centra Horné Srnie.


Obsah, grafické úpravy, optimalizácia kódu - Ocú Horné Srnie 2005-2010
Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.